Altres idiomes

Activitats per a tots aquells que es vulguin introduir en una llengua estrangera que no sigui l’anglès.

Francès

L'Insitut Français i l'Aliance Française s'encarreguen dels següents títols oficials del Ministeri d'Educació Francès:

  • DELF (Diplôme d'Études en Langue Française)
  • DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Tots dos certifiquen les competències en llengua francesa dels candidats estrangers. El DELF i el DALF estan compostos de 6 diplomes independents, que corresponen als 6 nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengues (CECR).

                       

 

Alemany

                      

 

Italià 

Encarat principalment a les empreses que exporten en aquest país i a tota persona que tingui curiositat per aquest idioma.

El nostre curs consta de diverses situacions, quotidianes i casuals, dins els diferents àmbits laborals, professionals i personals.